วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในเบื้องต้น มีการสำรวจครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกชั้น ทุกคน ที่มีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกอื่น ๆ ที่สอนคณิตศาสตร์ แจ้ง สพฐ. เพื่อจะดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ แล้วจัดกลุ่มพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนต่อไป